کلید واژه: "چگونگی آفرینش دوزخ-اعمال انسان-گسترش دوزخ"

چگونگی آفرینش دوزخ

چگونگى آفرينش دوزخ درباره اين كه آيا دوزخ هم اكنون آفريده شده است يا خير مى توان گفت: به يك تعبير بله. به يك تعبير نه! به تعبيرى كه مى گوييم بله، مقصودمان اين است كه: زمينه دوزخ و همه چيز براى تبديل گناهان به آتش فراهم است، همچنين به اندازه گناهان… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز