کلید واژه: "نهج البلاغه،دانش اندوزی توأم با عمل"

دانش اندوزی توأم با علم

دانش اندوزی توأم با علم
دانش اندوزى توأم با عمل در ديدگاه نهج البلاغة علم توأم با عمل و عالمان عامل از پايگاهى رفيع برخوردارند. امام در فضيلت علم در مقايسه با دارايى فرمود: «دانش از دارايى بهتر است ؛ چرا كه دانش تو را پاسدار است و تو مال را نگهبان، مال با هزينه كردن كم آيد اما… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز