کلید واژه: "راه های مقابله"

نهراسیدن خواص از عوام و آگاهی دادن به مردم برای مقابله با آسیب های عاشورا

نهراسیدن خواص از عوام و آگاهی دادن به مردم در پاسخ به چگونگی بیرون رفتن از آسیب‌های فرهنگ عاشورا و عزاداری، یکی از نکات بسیار مهم و اساسی، توجه نکردن به دیدگاه‌های عامیانه مردم است. باید گفت که در ورود این آسیب‌ها به ساحت فرهنگ عاشورا، جهل توده مردم و… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز