کلید واژه: "اخلاص در نماز-آثار اخلاص-خلوص نیت"

اخلاص در نماز و آثار آن

اخلاص کامل در نیت نماز  اخلاص، يكي از فضايل دروني مؤمنان و مردان الهي است كه مستلزم پاكي بيشائبه اعمال ديني و عبادت خالصانهنسبت به خدا و فداكاري محض در مقابل او است. عبادتي كه مؤمن در برابر خدا بايد انجام دهد، قبل از هر چيز اقرار به يگانگي او است؛… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز