کلید واژه: "سیزده بدر-تاریخچه-آیین ها-نحوست سیزده"

مراسم سیزده بدر وتاریخچه آن

مقدمه: گفته می شود ایرانیان باستان در آغاز سال نو پس از دوازده روز جشن گرفتن و شادی کردن که به یاد دوازده ماه سال است، روز سیزدهم نوروز را که روز فرخنده ایست به باغ و صحرا می رفتند و شادی می کردند و در حقیقت با این ترتیب رسمی بودن دورهً نوروز را به… بیشتر »
 
خبرگزاری کوثرنیوز