کلید واژه: "داستان آموزنده-تربیت فرزند"

داستان تربیت فرزند

امروز پسرم درس عجیبی به من داد.  با مداد شمعی روی دیوار رو خط خطی و سیاه کرده بود. وقتی متوجه شدم صداش کردم و با تظاهر به ناراحتی گفتم که"عزیزم من اینجا چیزهای ناراحت کننده ای میبینم. به نظرت باید چکار کنم؟” خیلی خونسرد سری تکون داد و گفت:"خب… بیشتر »