کلید واژه: "بینش عمومی"

ضعف دانش و بینش عمومی در عزاداری

ضعف دانش و بینش عمومی فقدان یا نقصان دانش و اندیشه در جامعه، زمینه ساز هر گونه انحراف و تحریفی است. در این زمینه، میزان و سطح سواد عمومی جامعه، عامل مهمی است. در این میان تعداد باسوادان جامعه، سطح سواد اقشار و گروه‌های سنی تأثیرگذار چون جوانان، میانگین… بیشتر »