موضوع: "احکام ماه مبارک رمضان"

روزه های حرام و مکروه


روزه هاى حرام و مكروه

۱. روزه عيد فطر و قربان حرام است، و نيز روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اول رمضان، اگر به نيت اول رمضان روزه بگيرد، حرام مى باشد.

2. اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبى حق شوهرش از بين برود، و همچنين اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كند، بنابر احتياط واجب بايد خوددارى كند.

3.روزه مستحبى اولاد اگر اسباب اذيت پدر و مادر يا جد شود، جايز نيست، بلكه اگر اسباب اذيت آنان نشود، ولى او را از گرفتن روزه مستحبى جلوگيرى كنند، احتياط واجب آن است كه روزه نگيرد.

4.اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبى بگيرد، و در بين روز پدر او را نهى كند، بايد افطار كند.

5. كسى كه مى داند روزه براى او ضرر ندارد، اگرچه دكتر بگويد ضرر دارد، بايد روزه بگيرد. و كسى كه يقين يا گمان دارد كه روزه برايش ضرر دارد، اگرچه دكتر بگويد ضرر ندارد، بايد روزه نگيرد، و اگر روزه بگيرد، صحيح نيست، مگر آن كه به قصد قربت بگيرد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

6. اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر دارد و از آن احتمال ترس براى او پيدا شود، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد، نبايد روزه بگيرد، و اگر روزه بگيرد صحيح نيست، مگر آن كه به قصد قربت گرفته باشد و بعد معلوم شود ضرر نداشته.

7.كسى كه عقيده اش اين است كه روزه براى او ضرر ندارد، اگر روزه بگيرد و بعد از مغرب بفهمد روزه براى او ضرر داشته، بايد قضاى آن را بجا آورد.

8. غير از روزه هايى كه گفته شد، روزه هاى حرام ديگرى هم هست كه در كتابهاى مفصل گفته شده است.

9.روزه روز عاشورا و روزى كه انسان شك دارد روز عرفه است يا عيد قربان، مكروه است.

شرایط صحت روزه


شرايط صحت روزه

۱ -تمام شرائطى كه در وجوب روزه ذكر شد غير از شرط بلوغ، زيرا روزه غير بالغ نيز صحيح است، ولى روزه مجنون ومريض ومسافر وحائض ونفساء صحيح نيست. 

۲ -اسلام 

۳- اينكه روزه دار مست نباشد. 

۴- نيت و قصد قربت به خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب، و فصل جداگانه اى در باب نيت و احكام آن خواهد
آمد.

 ۵-از تمام چيزهائى كه روزه را باطل مى كند (مفطرات) خوددارى كند كه شرح آن خواهد آمد. 

۶ -اگر در شب جنب شده باشد قبل از اذان صبح غسل جنابت كند. 

۷- اگر زن قبل از طلوع فجر (اذان صبح) از حيض يا نفاس پاك شد غسل كند.

 ۸- زن اگر مستحاضه كثيره يامتوسطه است غسلهايش را در روز انجام دهد.

شرایط وجوب روزه


 شرايط وجوب روزه

۱- اينكه انسان از اول طلوع فجر به حد بلوغ شرعى رسيده باشد. رسيدن به حد بلوغ شرعى به يكى از اين چند امر حاصل مى شود: 

الف- اگر پسر است پانزده سالش كامل وداخل در شانزده سالگى شود واگر دختر است نه سالش كامل وداخل در ده سالگى شود.
ب- موى زبر و خشن بر زهار و بالاى عورت پسر يا دختر برويد. 

ج- خارج شدن منى از پسر چه در خواب چه در بيدارى و خارج شدن خون حيض از دختر. البته ديدن خون حيض بتنهائى بلوغ را اثبات نمى كند، بلكه اگر شك كردند در اينكه نه سالش تمام شده يانه، ديدن خون نشانگر اين است كه نه سالش تمام شده است، واما اگر يقين داشته باشند كه نه سالش تمام نشده و خون ببيند، اين خون استحاضه است اگر چه داراى صفات حيض باشد. همچنين روئيدن موى خشن در دختر اطمينان مى آورد به اينكه دختر نه سالش تمام شده است ولى در جائى كه يقين داريم دختر داخل درده سال نشده، بلوغ را اثبات نمى كند. 

۲- اينكه در تمام روز عاقل باشد.

 ۳- در روز بيهوش نشده باشد. 

۴ -مرضى نداشته باشد كه روزه برايش ضرر داشته باشد.

 ۵- مسافر نباشد يا در سفرى باشد كه نمازش شكسته نمى شود. (وفصل جداگانه اى براى احكام مسافر در ماه رمضان قرار خواهيم داد). 

۶ -اينكه زن حتى براى لحظه اى در روز حيض يانفاس نباشد. 

يادآورى: اين شرائطى كه ذكر شد، شرايط وجوب روزه بود. پس هر كسى كه واجد اين شرايط باشد روزه بر او واجب است. ولكن آيا روزه اين شخص صحيح ومقبول است يا نه، متوقف بر شرايط ديگرى است كه شرايط صحت ناميده مى شود. پس كسى كه داراى شرايط وجوب وشرايط صحت باشد روزه بر او واجب است (بخاطر دارا بودن شرايط وجوب) وروزه اش نيز صحيح ومقبول خواهد بود (بخاطر دارا بودن شرايط صحت).

 
خبرگزاری کوثرنیوز