کلید واژه: "نهج البلاغه،عدل،هماهنگی نظام،فضیلت،نظام اجتماعی"

عدل عامل هماهنگی نظام

عدل عامل هماهنگی نظام
  عدل عامل هماهنگي نظام همانگونه كه عدالت پروردگار در آفرينش، عامل هماهنگ كننده و نگهدارنده ي جهان آفرينش است، بزرگترين عامل هماهنگ كننده و نگهدارنده ي نظام اجتماعي نيز اقامه ي عدل و به اجرا در آوردن آنست و برتر از هر فضيلت و كار نيكي است. از… بیشتر »