کلید واژه: "عرفانی"

تبدیل شدن عزاداری به عادت

تبدیل شدن عزاداری به عادت این مقوله، از آسیب‌های کلی مربوط به آداب دینی است. منظور از عادت نیز، آن چیزی است که بار اندیشه ای، برهانی و معنایی خود را به تدریج از دست داده و به هنجارهای تکراری تبدیل شده است. یکی از دلایل مهمی که فرهنگ عزاداری به طور کامل… بیشتر »